è
жаман, жаманат, қорқынышты, үрейлі, сүркейлі, сұмдық, суық

噩梦 — жаман түс, үрейлі түс

噩耗 — жаманат хабар, суық хабар (өлім хабары)


汉哈简明辞典 (Қытайша-қазақша қысқаша сөзді). 2014.

Look at other dictionaries:

 • — è (1) 通 愕 。 惊愕 [shocking]。 如: 噩迕(惊遇); 噩异(惊异) (2) 凶恶 [fierce]。 如: 噩神(凶神) (3) 严肃; 严正 [severe]。 如: 噩噩(严肃切直); 噩厉(严肃, 严厉) (4) 淳朴 [simple]。 如: 噩噩(谔谔, 正言谏诤貌; 淳朴, 古朴); 噩噩浑浑(质朴忠厚) (5) 肥腴貌 [fat]。 如: 噩噩(肥腴貌) …   Advanced Chinese dictionary

 • — è ㄜˋ 〔《廣韻》五各切, 入鐸, 疑。 〕 1.通“ ”。 驚愕。 參見“ ”。 2.凶惡。 參見“ ”。 3.嚴正。 漢 賈誼 《新書‧勸學》: “既過 老聃 , 噩若慈父, 鴈行避景, 夔立蛇進, 而後敢問。”參見“ ”。 4.淳樸。 參見“ ”。 5.肥腴貌。 參見“ ”。 6.用同“ ”。 明 朱鼎 《玉鏡臺記‧燃犀》: “我特御風軒翥, 超海燃犀, 湖蛟海噩擲劍誅。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音: e4 解释: 1. 惊恐而吓人的。 如: “噩耗”。 周礼·春官·占梦: “以日月星辰占六梦之吉凶, 一曰正梦, 二曰噩梦。 ”宋·范成大·江州庾楼夜宴诗: “客从三峡来, 噩梦随奔 泷。 ” 2. 严肃的样子。 汉·贾谊·新书·卷八·劝学: “既过老聃, 噩若慈父。 ”汉·扬雄 ·法言·问神: “虞夏之书浑浑尔, 商书灏灏尔, 周书噩噩尔。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:e4 1. 驚恐而嚇人的。 如: “噩耗”。 周禮·春官·占夢: “以日月星辰占六夢之吉凶, 一曰正夢, 二曰噩夢。” 宋·范成大·江州庾樓夜宴詩: “客從三峽來, 噩夢隨奔 瀧。” 2. 嚴肅的樣子。 漢·賈誼·新書·卷八·勸學: “既過老聃, 噩若慈父。” 漢·揚雄 ·法言·問神: “虞夏之書渾渾爾, 商書灝灝爾, 周書噩噩爾。” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — è (1) ㄜˋ (2) 惊人的, 不祥的: ~音(坏消息)。 ~耗。 ~梦。 (3) 郑码: CJJJ, U: 5669, GBK: D8AC (4) 笔画数: 16, 部首: 口, 笔顺编号: 1225125112512511 …   International standard chinese characters dictionary

 • 噩夢 — (噩夢, 噩梦) 1.謂驚愕而夢。 《周禮‧春官‧占夢》: “以日月星辰占六夢之吉凶, 一曰正夢, 二曰噩夢。” 鄭玄 注引 杜子春 云: “噩, 當為‘驚愕’之‘愕’, 謂驚愕而夢。” 孫詒讓 正義: “驚愕則心為之感動, 故因而成夢。” 2.稱可怖的不祥之夢為噩夢。 宋 范成大 《江州庾樓夜宴》詩: “客從 三峽 來, 噩夢隨奔瀧。” 清 方文 《述哀》詩: “開春多噩夢, 神志每皇惑。” 姚雪垠 《長夜》一: “正因為他想得太多, 晚上不是失眠便是被噩夢纏繞。” 3.喻可怕的遭遇。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 噩梦 — (噩夢, 噩梦) 1.謂驚愕而夢。 《周禮‧春官‧占夢》: “以日月星辰占六夢之吉凶, 一曰正夢, 二曰噩夢。” 鄭玄 注引 杜子春 云: “噩, 當為‘驚愕’之‘愕’, 謂驚愕而夢。” 孫詒讓 正義: “驚愕則心為之感動, 故因而成夢。” 2.稱可怖的不祥之夢為噩夢。 宋 范成大 《江州庾樓夜宴》詩: “客從 三峽 來, 噩夢隨奔瀧。” 清 方文 《述哀》詩: “開春多噩夢, 神志每皇惑。” 姚雪垠 《長夜》一: “正因為他想得太多, 晚上不是失眠便是被噩夢纏繞。” 3.喻可怕的遭遇。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 噩噩渾渾 — (噩噩渾渾, 噩噩浑浑) 質樸忠厚貌。 指上古之世。 清 魏源 《<書古微>序》: “於是天文地理, 皆定位於高高下下之中; 孔 思 周 情, 各呈露於噩噩渾渾之際。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 噩噩浑浑 — (噩噩渾渾, 噩噩浑浑) 質樸忠厚貌。 指上古之世。 清 魏源 《<書古微>序》: “於是天文地理, 皆定位於高高下下之中; 孔 思 周 情, 各呈露於噩噩渾渾之際。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 噩厲 — (噩厲, 噩厉) 嚴肅, 嚴厲。 章炳麟 《讀郭象論嵇紹文》: “ 象 則 晉 之清言者也, 噩厲守正, 逴遠於儒。 山濤 之咎, 顧豈在清言耶!” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 噩厉 — (噩厲, 噩厉) 嚴肅, 嚴厲。 章炳麟 《讀郭象論嵇紹文》: “ 象 則 晉 之清言者也, 噩厲守正, 逴遠於儒。 山濤 之咎, 顧豈在清言耶!” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.